زمان شما پس از کلیک بر روی آغاز آزمون و تشخیص هویت شروع میشود.
دو مرحله آزمون از شما گرفته میشود که جمعا 60 دقیقه به شما مهلت پاسخگویی میدهد.
از طریق پاسخگویی به این آزمون درجه کیفی شما و سرعت کار برای دریافت سفارشات مشخص میشود.

کد ملی 10 رقمی را وارد نمایید